NAFT

 
ALGEMEEN

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden.

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, en versterkt:

 • Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden.
   
 • Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat.
   
 • Leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend, lerend leefklimaat.

Het aanbod van NAFT is vaak een gecombineerd aanbod. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien.

De trajecten kunnen aangeboden worden binnen de onderwijsinstelling of op een andere locatie. 

Meer informatie over NAFT vind u hier.

 

ONZE WAARDEN


Wij geloven in een begeleiding…

… waar de verbinding wordt gezocht/hersteld en de neuzen in dezelfde richting worden geplaatst.

,.. met een ‘kansen’-verhaal waarbij de jongeren steeds centraal staan.
… vertrekkend vanuit de positieve kracht van het individu.

… met een oprechte betrokkenheid en respect voor ieders eigenheid en tempo.

… waar herstel primeert op sanctie.

… met gemeenschappelijke doelstellingen en gedeelde verantwoordelijkheden. 
… gestoeld op een transparante en eerlijke communicatie.

 

DE VERSCHILLENDE TRAJECTEN

 

Bemiddelingsvragen

Herstelgesprekken en Hergo

Soms kan het wel eens gebeuren dat een crisis/conflict/incident heel wat schade meebrengt voor een aantal mensen op jouw school.

Via herstel kan je als school, leerkracht of leerling er voor kiezen om het conflict op een constructieve manier op te lossen. Naargelang de aard van het incident kiezen we voor een herstelgesprek, herstelactiviteit, klasbemiddeling of Hergo (herstelgericht groepsoverleg).

Binnen deze vormen van herstel dragen de betrokkenen de verantwoordelijkheid om samen tot een oplossing te komen. J elF voorziet hierin een neutrale moderator die dit proces begeleidt en bewaakt dat ieders beleving voldoende gehoord en geuit kan worden.

 

Groepsgericht aanbod voor leerlingen

KlasProject

- Als school wil je inzetten op een positief klasklimaat en ben je ervan overtuigd dat je beter preventief werkt dan curatief.
OF
- Soms loopt het met een klas niet steeds zoals gewenst… Met vereende krachten deed je binnen de school al heel wat inspanningen om de sfeer/communicatie/onderlinge relaties/… te verbeteren.
Toch merk je dat er weinig positieve evolutie merkbaar is.

In beide situaties en alles wat ertussen ligt kan een KlasProject een aanzet tot de oplossing bieden.

Binnen dit project werken we met de volledige klasgroep en de betrokken leerkrachten.  We leggen voornamelijk de nadruk op doe-activiteiten en reflectiemomenten, om via deze manier de communicatie tussen de verschillende partijen terug op gang te krijgen.

Een KlasProject kan minimum een halve en maximum tien dagen duren.
Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn; groepsdruk, agressie, samenwerking, groepsbinding, (beperkte) pestproblematiek, conflictsituaties, weinig motivatie of inzet, de klasgroep zet zich af tegen de school,…

 

Klasoverstijgende Interventie

Op school merk je dat een aantal leerlingen met een gelijkaardige vraag/nood/… zitten, waar je intern niet onmiddellijk een antwoord op vindt.

Dan kan je ons de vraag stellen voor een Klasoverstijgende Interventie.

Dit zijn projecten voor verschillende leerlingen vanop dezelfde school met een gemeenschappelijk thema
(time-in, ondersteuning op leerlingenraad, projecten binnen de school met en voor leerlingen,…)

De doelstellingen, termijn (min. halve dag, max 10 dagen), methodiek,… worden in onderling overleg afgesproken.

 

Individuele vragen

Een individuele leerling die tijdelijk nood heeft aan extra ondersteuning en/of inzicht?
Die kan voor de volgende trajecten bij ons terecht:

Individuele begeleiding op maat

Een individuele begeleiding op maat van de jongere is in functie van een re-integratie op school.  De duur van het project ligt niet op voorhand vast, maar we kunnen in onderling overleg de juiste termijn bepalen. 

De begeleiding kan zowel binnen als buiten de school doorgaan.  Combinaties met andere trajecten, een Ondersteuningstraject voor de school een Hergo of een KlasProject behoren ook tot de mogelijkheden. 

De inhoud van het programma en de methodiek wordt steeds afgestemd op de noden/behoeften/interesses van de jongere en zijn/haar context. 

FocusGroep

Indien we vanuit meerdere scholen vragen krijgen omtrent individuele begeleidingen waarbij hetzelfde thema aan bod komt, dan kiezen we ervoor om de jongeren samen te brengen in een FocusGroep.  De focus kan dan liggen op assertiviteit, communicatie, motivatie, …

Binnen dit traject werken we in een kleine groep (maximum 4 jongeren).
De doelstellingen, termijn, methodiek,… worden in onderling overleg afgesproken.

 

Aanbod scholen en leerkrachten

Ondersteuningstrajecten

Soms kan je op school op een punt komen dat je niet meer weet hoe je een situatie best aanpakt en kan een externe, neutrale kijk een meerwaarde bieden.

Een bepaalde leerling blokkeert of gedraagt zich niet zoals een school dit verwacht, een klassfeer lijkt onomkeerbaar, het leerkrachtenteam wil een bepaald thema eens grondig aanpakken, …

Er zijn dus heel veel thema’s waar J elF een begeleider ter beschikking kan stellen om het proces mee te begeleiden.
Wij hebben de oplossing niet, maar kunnen de mensen rond de tafel wel ondersteunen om tot een oplossing te komen.

De ondersteuningstrajecten kunnen gericht zijn op:

 • Casus Leerling
   
 • Casus Klas
   
 • Zorg / Beleid

In dit aanbod werken we met de betrokken leerkrachten en ondersteunend personeel en dus niet met de jongeren zelf.

 

HET VERLOOP VAN EEN TRAJECT

 

Stap 1: een vraag vanuit de school / CLB

Een aantal zaken lopen op school niet zoals het zou moeten. De school en het CLB hebben al een aantal stappen ondernomen, maar deze hebben eigenlijk niet tot het gewenste resultaat geleid.
Men overweegt een externe ondersteuning door J elF en legt dit idee voor aan de leerling en zijn/haar ouders of opvoedingsverantwoordelijke.  Enkel van toepassing voor individuele begeleiding op maat/Focusgroep/Herstel.

 

Stap 2: de aanvraag via de website

Het CLB dient, in overleg met school, een aanvraag in bij J elF.
Dat gebeurt via deze link.

Bij aanmelding houden we rekening met volgende criteria en verwachtingen:

 • Bij aanmelding is de leerling ingeschreven in het secundair onderwijs en moet na het traject terug kunnen aansluiten in een schools traject.
   
 • Een aanmelding dient tijdig te gebeuren binnen de schoolcontext. Wacht niet tot de escalatie van een situatie. Zet vooral in op de kracht van preventie.
   
 • J elF maakt deel uit van een “totaaltraject” waarin verschillende actoren hun verantwoordelijkheid opnemen. De betrokkenheid van CLB / school / ouder of opvoedingsverantwoordelijke moet kunnen worden gegarandeerd (oa aanwezigheid op rondetafelgesprek en afrondingsgesprek).
   
 • Er is sprake van een minimale motivatie bij de leerling (heeft zelf een hulpvraag of minimaal probleembesef).
   
 • De school ziet een begeleiding binnen J elF als een kans, niet als een sanctie. Zij communiceert dit ook naar de leerling en de ouders.
   
 • De begeleiding is een volwaardig begeleidingstraject. Het kan niet ingeroepen worden als een alternatieve dagbesteding. Hiervoor bestaan andere trajecten (vb: zorgboerderij).
   
 • De betrokken partijen hebben realistische verwachtingen. Er worden haalbare doelstellingen geformuleerd zodat we kunnen opstarten met een inhoudelijk zinvol begeleidingstraject.
   
 • Bij het vormen van een groep wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met de individuele hulpvraag, leeftijd, ...

 

Stap 3: bespreking van de aanmelding en toewijzing

Het team van J elF bespreekt alle aanvragen op maandag op de teamvergadering.
Een begeleider wordt toegewezen als contactpersoon.

Deze persoon zal met de aanmelder contact opnemen om verder af te stemmen.
Bij té lange wachttijden komt de aanvraag eerst op een wachtlijst terecht.

 

Stap 4: het rondetafelgesprek

Op het rondetafelgesprek verwachten we dat volgende personen rond tafel zitten: leerling, ouder(s), begeleid(st)er van J elF, begeleid(st)er van de school en medewerker van het CLB.
Tijdens dit gesprek wordt info uitgewisseld over het traject en worden de doelstellingen op elkaar afgestemd.
Als iedereen akkoord gaat, kan het traject kort daarna van start gaan.

Enkel van toepassing voor individuele begeleiding op maat/Focusgroep/Herstel. Voor alle andere trajecten kiezen we voor een opstartgesprek met de aanmelder van de betrokken school.

 

Stap 5: NAFT

Wat er tijdens het traject gebeurt, is verschillend van vraag tot vraag.
Zie: omschrijving van de trajecten. Bovendien wordt ieder programma op maat geschreven van de betrokkene(n).

 

Stap 6: het afrondingsgesprek

Na afloop van het traject is men, hopelijk, een aantal inzichten en voornemens rijker. Dit is echter niet zo zinvol als er aansluitend niks meer mee gebeurt. Daarom zitten we na afloop opnieuw met alle betrokkenen samen voor een toekomstgericht afrondingsgesprek.
 

Bij een individuele begeleiding op maat/Focusgroep/Herstel brengen de leerling en de begeleid(st)er van J elF de betrokkenen op de hoogte van het verloop van het traject en wordt afgesproken hoe het nu in de toekomst verder moet en welke afspraken/acties nodig zijn om de re-integratie vlot te laten verlopen.

 

Stap 7: de nazorg

Als er na het einde van het traject nog nood is aan verdere opvolging, dan kunnen de school, het CLB, de ouders of de leerling steeds contact opnemen met de begeleid(st)er.

 

 

 


 
© 2017 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)