NAFT 

 

 1. Algemeen
   
 2. Trajecten
   
 3. Verloop
   
 4. Meer info

 

 

1. ALGEMEEN


De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden.

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, en versterkt:

◊ Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden.

◊ Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat.

◊ Leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend, lerend leefklimaat.
 

Het aanbod van NAFT is vaak een gecombineerd aanbod. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien.

De trajecten kunnen aangeboden worden binnen de onderwijsinstelling of op een andere locatie.

 

2. TRAJECTEN

 

 

NAFT

Bemiddelings-vragen

Groepsgerichte

vragen

Individuele

vragen

Leerlingen

Herstelgesprekken

 

Hergo

Klastraject

 

 

Klasoverstijgende trajecten

Individuele

Trajecten

 

Groepstrajecten

 

Leerkrachten

Scholen

 

Herstelgesprekken

 

Hergo

Ondersteunings-trajecten

Coaching voor leerkrachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemiddelingsvragen

 • Herstelgesprekken en Hergo

Soms kan het wel eens gebeuren dat een crisis/conflict/incident heel wat schade meebrengt voor een aantal mensen op jouw school.
Via herstel kan je als school, leerkracht of leerling er voor kiezen om het conflict op een constructieve manier op te lossen. Naargelang de aard van het incident kiezen we voor een herstelgesprek, klasbemiddeling of Hergo (herstelgericht groepsoverleg).
Binnen deze vormen van herstel dragen de betrokkenen de verantwoordelijkheid om samen tot een oplossing te komen. NAFT voorziet hierin een neutrale moderator die dit proces begeleidt en bewaakt dat ieders beleving voldoende gehoord en geuit kan worden.

Groepsgericht aanbod voor leerlingen

 • Klastrajecten

Als school wil je inzetten op een positief klasklimaat en ben je ervan overtuigd dat je beter preventief werkt dan curatief.
OF
Soms loopt het met een klas niet steeds zoals gewenst… Met vereende krachten deed je binnen de school al heel wat inspanningen om de sfeer/communicatie/onderlinge relaties/… te verbeteren.
Toch merk je dat er weinig positieve evolutie merkbaar is.

In beide situaties en alles wat ertussen ligt kan een klastraject een aanzet tot de oplossing bieden.

Binnen dit project werken we met de volledige klasgroep en de betrokken leerkrachten.  We leggen voornamelijk de nadruk op doe-activiteiten en reflectiemomenten, om via deze manier de communicatie tussen de verschillende partijen terug op gang te krijgen.

De duur van een klastraject is op maat en wordt met de betrokken actoren afgesproken.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen zijn; groepsdruk, agressie, samenwerking, groepsbinding, pestproblematiek, conflictsituaties, weinig motivatie of inzet, de klasgroep zet zich af tegen de school,…

 

 • Klasoverstijgende trajecten

Op school merk je dat een aantal leerlingen met een gelijkaardige vraag/nood/… zitten, waar je intern niet onmiddellijk een antwoord op vindt.

 

Dan kan je ons de vraag stellen voor een klasoverstijgende traject.

 

Dit zijn projecten voor verschillende leerlingen vanop dezelfde school met een gemeenschappelijk thema (time-in, ondersteuning op leerlingenraad, projecten binnen de school met en voor leerlingen,…).

 De doelstellingen, termijn, methodiek,… worden in onderling overleg afgesproken.

 

Individuele vragen

Een individuele leerling die tijdelijk nood heeft aan extra ondersteuning en/of inzicht?
Die kan voor de volgende trajecten bij ons terecht:
 

 • Individueel Traject

Een individueel traject is een begeleiding op maat van de jongere in functie van een re-integratie op school. De begeleiding gebeurt 1 op 1. De duur van het project ligt niet op voorhand vast, maar we kunnen in onderling overleg de juiste termijn bepalen.
 

De begeleiding kan zowel binnen als buiten de school doorgaan. Combinaties met andere trajecten, een Ondersteuningstraject voor de school een Hergo of een klastraject behoren ook tot de mogelijkheden.
 

De inhoud van het programma en de methodiek wordt steeds afgestemd op de noden/behoeften/interesses van de jongere en zijn/haar context.

 

 • Groepswerking

Een groepswerking is er voor leerlingen die aan de slag willen gaan met hun individuele doelen in een groep.

Deze groepen kunnen verschillende vormen aannemen alsook wijzigen van focus.
Zo kunnen er groepen gevormd worden vanuit eenzelfde focus, als assertiviteit, communicatie, motivatie, arbeidsattitudes, …

Trimestrieel wordt dit groepsaanbod per mail kenbaar gemaakt naar de scholen en het CLB.

 

Aanbod scholen en leerkrachten

 

 • Ondersteuningstrajecten

Soms kan je op school op een punt komen dat je niet meer weet hoe je een situatie best aanpakt en kan een externe, neutrale kijk een meerwaarde bieden.

Een bepaalde leerling blokkeert of gedraagt zich niet zoals een school dit verwacht, een klassfeer lijkt onomkeerbaar, het leerkrachtenteam wil een bepaald thema eens grondig aanpakken, …

Er zijn dus heel veel thema’s waar NAFT aangesproken kan worden om het proces mee te begeleiden.

Wij hebben de oplossing niet, maar kunnen de mensen rond de tafel wel ondersteunen om tot een oplossing te komen.

 

De ondersteuningstrajecten kunnen gericht zijn op:

Casus Leerling
Casus Klas
Zorg/Beleid

 

In dit aanbod werken we met de betrokken leerkrachten en

ondersteunend personeel en dus niet met de jongeren zelf.

 

 

3. VERLOOP

Stap 1: een ondersteuningsvraag

Een aantal zaken lopen op school niet zoals het zou moeten. De school en het CLB hebben al een aantal stappen ondernomen, maar deze hebben eigenlijk niet tot het gewenste resultaat geleid.
Men overweegt een externe ondersteuning via NAFT en legt dit idee voor aan de leerling en zijn/haar ouders of opvoedingsverantwoordelijke.

 

Stap 2: de aanvraag via een aanmeldingsformulier

Het CLB dient, in overleg met leerling, school en betrokken actoren en meldt de leerling/klas/school aan via het aanmeldingsformulier.
Dit gebeurt via een aanmeldingsformulier via www.aanmeldingnaft.be .

 

Stap 3: bespreking van de aanmelding en toewijzing

Wekelijks gaat er een dispatch door met de verschillende partners van NAFT Gent en Rand. Hier bekijken en bespreken we alle aanmeldingen. We bekijken welke organisatie plaats heeft en welke expertise het best aansluit bij de vraag.
Indien er een vraag nog niet opgenomen kan worden omwille van een wachtlijst wordt dit telkens gecommuniceerd. Een exacte weergave van de wachttijd kunnen we niet meegeven, daar het afhankelijk is van de vraag (Er kan bijvoorbeeld plaats zijn voor een individueel traject, maar nog geen plaats zijn voor een klasproject.).

 

Stap 4: het eerste contact

Na de dispatch wordt er contact opgenomen met de CLB-medewerker die de aanmelding deed. Dit gebeurt telkens door de organisatie die het traject zal opnemen. Deze zal eerst een verdere vraagverheldering doen en/of een intake plannen.

 

Stap 5: Intake

Bij de intake worden alle betrokken actoren uitgenodigd, ook de jongere dient aanwezig te zijn. Op de intake wordt geluisterd naar de vraag en wordt er uitleg gegeven over de werking. Er worden een aantal concrete doelstellingen genoteerd waarmee aan de slag gegaan zal worden.

 

Stap 6: NAFT traject

Wat er tijdens het traject gebeurt, is verschillend van vraag tot vraag.
Zie: omschrijving van de trajecten. Bovendien wordt ieder programma op maat geschreven van de betrokkene(n).

 

Stap 7: het afrondingsgesprek

Na afloop van het traject is men, hopelijk, een aantal inzichten en voornemens rijker. Dit is echter niet zo zinvol als er aansluitend niks meer mee gebeurt. Daarom zitten we na afloop opnieuw met alle betrokkenen samen voor een toekomstgericht afrondingsgesprek.
Indien nodig worden er tijdens het traject ook tussentijdse gesprekken georganiseerd. Op deze manier willen we kort op de bal kunnen spelen en de doelstellingen telkens duidelijk houden voor alle betrokkenen.
 

Stap 8: de nazorg

Nazorg is een wezenlijk deel van het traject. Het zit vervat in alle voorafgaande stappen waardoor de transfer naar school gelegd kan worden. Uiteraard zijn wij beschikbaar als er een wens is tot afstemming hieromtrent.

 

 

4. MEER INFO

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naft-naadloze-flexibele-trajecten 

 

 


 
Warning: Undefined array key "file" in /customers/b/c/1/vzwapart.be/httpd.www/special/lastupdate.php on line 8 © 2021 vzw aPart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign Dynamic Arts (Gent, Oost-Vlaanderen)