Jongvolwassenen, Werk en Welzijn - JOWW (Oudenaarde)

Jongeren Welzijn en Werk

Het doel van ons project is om jongvolwassenen (18-30 jaar) te helpen hun positie in de maatschappij te versterken en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Omdat wij op maat van de jongvolwassene werken beschikken wij over een gediversifieerd ondersteuningsaanbod.

JOWW richt zich tot jongvolwassenen (18-30 jaar), die nood hebben aan begeleiding om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het gaat hier dus zowel om jongvolwassenen, die reeds gekend zijn bij reguliere instanties (VDAB, OCMW, …) als om jongvolwassenen, die om één of andere reden niet gekend zijn of onder de radar blijven. Om dit concreet te gaan doen werken we samen met verschillende partners in de regio Oudenaarde (OCMW Oudenaarde, VDAB, vzw aPart, Mentor vzw, partners uit drughulpverlening (De Kiem), psychische ondersteuning (vzw Amon) en het CAW, … in partnerschap met het project JoTa+ (ESF 457 / 490). Die heel nauwe samenwerking met JoTa+ wordt gezien als een totaalproject dat zich richt tot kwetsbare jongvolwassenen tot 30 jaar met een grote tot heel grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij ligt de focus op tewerkstelling en activering, maar eveneens op een brede maatschappelijke participatie. We willen immers een zeer gediversifieerd ondersteuningsaanbod doen op volgende domeinen:

  • materieel (inkomen, schuldbemiddeling, huisvesting, enz.);

  • psychisch (verslavingsproblematiek, depressie, enz.);

  •  medisch (gezondheidsproblemen, functiebeperkingen, enz.);

  • sociaal (gezinsrelaties, vereenzaming, discriminatie, enz.);

  • cultureel (inburgering, emancipatie, enz.).

Dit ESF 510-project wordt gefinancierd vanuit ESF voor een bedrag van 315.901,77€ vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds voor een bedrag van 473.852,66€.

VERLOOP

De doorverwijzing van jongvolwassenen gebeurt door VDAB, door OCMW, de outreachende werking van JoTa+ en mogelijks ook door de jeugdopbouwwerker (Niki, Uit De Marge) van Oudenaarde. De aanmelding wordt georganiseerd in een centraal aanmeldingspunt. De intake gebeurt door de trajectbegeleider, die doorheen het traject het vaste aanspreekpunt is voor de jongvolwassene, de doorverwijzer, de partner experten, … De toewijzing na intake gebeurt naar de werkvorm, waarbij de jongvolwassene het meeste baat kan hebben. De jongvolwassene moet op zijn minst van alle werkvormen / mogelijkheden op de hoogte zijn en spreekt hier zijn/haar voorkeur uit. Tijdens traject is het steeds mogelijk om bij te sturen (bv wanneer toch behoefte blijkt aan extra zorg).

Er kunnen, naargelang de vraag, verschillende werkvormen worden ingezet. Wanneer er behoefte is aan een intensief voortraject, waar geoefend wordt in arbeid (multiproblem/ geen werkervaring) , verwijzen we naar JoTa+. Wanneer minimale zorg nodig is en de focus op doorstroom naar werk ligt (enkel werkgerelateerde problematiek), schakelen we een jobcoach in die heel specifiek helpt met het aanleren van sollicitatieskills en ondersteuning biedt in de zoektocht naar werk. Doch het is tevens mogelijk om een gecombineerd traject werk – zorg (vermoeden van) drempels/wel werkervaring) aan te bieden.

Er worden evaluatiemomenten ingebouwd met klant, werk-/zorgcoach, VDAB / OCMW en indien wenselijk met partners en/of context. We werken samen met deze partners, die heel specifieke zaken opnemen zoals taalondersteuning, drughulpverlening, psychische ondersteuning… om zo snel met de jongvolwassenen te gaan werken ipv jongvolwassenen op wachtlijsten te moeten zetten. We voorzien de mogelijkheid voor stages op de werkvloer en werkplekleren. Er wordt ook nazorg voorzien en het is steeds mogelijk om terug in te stappen in het project wanneer het moeilijk loopt.

AANMELDING:

Ans Anthuenis 

0498-91 65 73

ans.anthuenis@vzwapart.be 

Lotte Vlaemynck

0491-92 32 70

lotte.vlaemynck@vzwapart.be  

LOCATIE

Koestraat 80

9070 Oudenaarde

SAMENWERKENDE PARTNERS

Waar kan je bij ons terecht voor Jongvolwassenen, Werk en Welzijn - JOWW (Oudenaarde)?

 
Oudenaarde