Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website www.vzwapart.be

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van onze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De bezoeker kan daarom aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. 

Vzw aPart aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Je kan dit melden via het contactformulier op de website. 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

De aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) op de website van vzw aPart wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom. 

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw aPart. De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 

Informatie van derden, producten en diensten 

Uitsluitend ter informatie bevat de website van vzw aPart links naar websites van overheden, instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door vzw aPart niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Vzw aPart aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. 

 

Wijzigingen en beschikbaarheid 

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is. 

Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.  

 

Toepasselijk recht 

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden in deze disclaimer werden opgesteld in de geest van de Europese, Belgische en Vlaamse Wetten en richtlijnen. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.