Over vzw aPart

Vzw aPart

Vzw aPart is actief op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen.

Wij richten ons op kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen in een kwetsbare positie. Wij doen een aanbod op vlak van jeugdhulp, onderwijs, vrije tijd en werk en zorg. Wij bieden tijdelijke ondersteuning en begeleiding voor specifieke doelgroepen in verschillende werkvormen en modules: residentiële opvang met CANO-methodiek voor adolescente jongeren, een dagcentrum in de noordkant van Gent, contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, ondersteunende begeleiding op verschillende locaties inclusief ontheming in Albezon (Zuid-Frankrijk), individuele, klas- en schoolprojecten, activeringstrajecten voor jongvolwassenen. We organiseren vakantiereizen voor jongeren in Albezon.

Wie geïnteresseerd is om in een boeiende en uitdagende omgeving te komen werken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen is bij ons zeer welkom.

Wie onze werking en de cliënten een warm hart toedraagt kan ons ondersteunen. Elke steun is welkom en wordt gebruikt om onze cliënten betere begeleiding en ondersteuning te bieden in nog betere omstandigheden! Meer info: Wat kan jij doen | vzw aPart

Missie

Vzw aPart richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie en het netwerk.

We bieden, vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding op maat.

We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met zichzelf en de samenleving.

We zijn een sociaal ondernemende, innoverende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, vrije tijd en zorg & werk.

We zijn aPart!

Visie

aPart staat voor

 • Vzw aPart werkt in het belang van kinderen/jongeren/jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. Dat is een situatie waarin de groei – en ontwikkelingskansen van de jongere bedreigd en/of belemmerd worden. De bedreiging kan zich voordoen op individueel, relationeel en/of maatschappelijk vlak.

 • Vzw aPart beoogt de ontwikkelingskansen te versterken door begeleiding aan te bieden op verschillende levensdomeinen zoals wonen, sociale relaties, opvoeding, werken, vrije tijd, leren, spelen, … .

 • We werken met een breed cliëntsysteem. Dit kan naast de jongere bestaan uit ouders, opvoedingsfiguren, onderwijzend personeel en mensen en organisaties die van betekenis zijn voor de jongere. Met de term cliënt bedoelen we het hele cliëntsysteem. De focus verschilt naargelang de situatie en de opdracht.

Visie op hulpverlening

 • Het verhaal van de cliënt staat centraal. Van hieruit bepalen we samen, in dialoog met alle betrokkenen, de richting van de begeleiding en ondersteuning.

 • We vertrekken vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Waar nodig werken we aan het herstel van het geloof van de mensen in hun eigen kracht en moedigen hen aan om die kracht aan te spreken.

 • We werken verbindend en indien nodig herstellend in de relatie met de cliënt, binnen het cliëntsysteem en met het ruimere netwerk.

 • We werken op maat en met respect voor het tempo van de cliënt.

 • Bij elk traject gaan we uit van tijdelijkheid: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk en efficiënt in doorverwijzing. We houden daarbij rekening met het regelgevend kader.

 • We streven ernaar onszelf overbodig te maken en duurzame veranderingen te bewerkstelligen.

 • De leefsituatie van de cliënt vormt het uitgangspunt. We hebben aandacht voor de verschillende levensdomeinen en hun samenhang.

 • We gaan aan de slag met de cliënt en diens context. Samen staan we stil bij hoe in de samenleving gedacht en gekeken wordt.

 • We vertrekken vanuit de noden van de cliënt. We kijken hoe die een plek kan vinden in en zich kan verbinden met een groter geheel. We gaan maximaal op zoek naar mogelijkheden om de cliënt te laten participeren aan de samenleving.

 • We zijn vasthoudend. We blijven ons engageren, ook in moeilijke situaties en crisissen. We zoeken samen naar beweging. Daarbij hebben we oog voor de weg die mensen gaan en niet enkel voor het resultaat.

 • We houden bij dit alles rekening met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de cliëntenrechten en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Visie op organisatie

 • Als lerende organisatie stellen we onszelf in vraag en sturen we bij vanuit eigen ervaringen en observaties. We houden ook rekening met evoluties in hulpverlening en samenleving.

 • We zijn gericht op samenwerking, intern en met andere organisaties en sectoren, om diverse perspectieven samen te brengen en krachten te bundelen.

 • Er is een eenheid van organisatie met herkenbare entiteiten. Binnen deze entiteiten is er ruimte voor specialisatie en diverse werkmethodes om samen een passend antwoord te bieden op bestaande opdrachten en nieuwe uitdagingen.

 • In de organisatorische keuzes die we maken houden we rekening met ecologische en duurzaamheidsoverwegingen.

 • We hanteren een participatief en waarderend beleid. De hele organisatie investeert in alle, ook vrijwillige, medewerkers en zet in op hun groei en de zorg voor hen.

 • We streven naar diversiteit en zien dit als een meerwaarde voor onze organisatie.

 • We zijn pluralistisch. We hebben een open houding ten aanzien van levensbeschouwingen en verschillen. We gaan in dialoog om te komen tot wederzijds respect en verbondenheid.

 • We zijn maatschappijkritisch. We erkennen wat goed loopt, signaleren structurele problemen en zoeken waar mogelijk samen naar antwoorden.

 • We durven innoverende initiatieven te nemen.

 • Als sociaal ondernemer genereren wij een maatschappelijke meerwaarde. We zetten onze middelen flexibel in om een meer gevarieerd aanbod te realiseren. We zijn daarbij ingebed in een intersectoraal netwerk, met partners uit de private en de publieke sector.

 • In dit hele verhaal zijn we transparant, flexibel, creatief en soms een beetje eigenzinnig en aPart.

Organogram

Contacteer ons