Projecten secundair onderwijs

Bijdragen aan de realisatie van een positieve schoolloopbaan voor élke leerling.

NAFT

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden.

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, en versterkt:

  • Leerlingen die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben. De leerlingen kunnen individueel of in groep begeleid worden.

  • Klasgroepen bij het creëren van een positief klasklimaat.

  • Leerkrachten, teams en school in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend, lerend leefklimaat.

Het aanbod van NAFT is vaak een gecombineerd aanbod. Het begeleiden van een leerling of een klasgroep en het ondersteunen van de school zijn vaak niet los van elkaar te zien.

De trajecten kunnen aangeboden worden binnen de onderwijsinstelling of op een andere locatie.

NAFT is er voor jongeren van 12 tot 25 die ingeschreven zijn in een secundaire school.  

Aanmelden kan enkel na overleg met alle partijen op school. Enkel het CLB kan de aanmelding doen (liefst samen met de leerling) via www.aanmeldingnaft.be

Daarna wordt op het overleg met de verschillende NAFT – partners besproken waar een traject zal worden opgestart. Indien de aanmeldingen niet kan worden opgenomen, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht of wordt er een alternatief voorgesteld.  

Meer info over Naft: NAFT: naadloos flexibel traject (vlaanderen.be)

Ondersteuning Alternerend Leren 

OAL Trajecten (ondersteuningstrajecten alternatief leren) in de aanloopfase hebben als doel arbeidsbereide maar nog niet arbeidsrijpe jongeren de nodige tools aan te reiken om hun eerste of verdere stappen te zetten op de arbeidsmarkt. Dit kan in het kader van duaal leren en het huidige stelsel voor leren en werken.

On@Break² biedt een kwaliteitsvol en doelgericht traject aan met het oog op het versterken van de arbeids- en loopbaangerichte competenties. Dit via een tijdelijke, intensieve, ervaringsgerichte begeleiding op maat van de leerling. We vertrekken vanuit de aanwezige krachten en zetten in op exploreren, experimenteren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Dit via vorming, atelierwerking, praktijkvoorbeelden, werkveldbezoeken, vrijwilligerswerk, reflectie, peer-learning, ondernemerschap, enzovoort.

Tijdens het traject wordt ingezet op betrokkenheid en gedeeld engagement van alle actoren.

De begeleiding is modulair opgebouwd en is zowel individueel als groepsgericht.

De trajectdagen vinden plaats op maandag en dinsdag in de Destelbergenstraat 61, 9040 Sint – Amandsberg.

Dit project wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en Vlaanderen-Departement Onderwijs en Vorming.

POWER

Power is een samenwerkingsverband tussen het CLB en de NAFT – partners in Oost – Vlaanderen met steun van ESF waarbij met jongeren uit 2de of 3de graad BSO, TSO en het DBSO een traject wordt opgestart met als doel toewerken naar een gekwalificeerde uitstroom en/of opstarten van een duurzame tewerkstelling. 

De jongere wordt in dit proces begeleid door een levensloopbaancoach. Deze gaat samen met de jongere op pad en biedt ondersteuning waar nodig, volledig op maat van de jongere.

ONDERSTEUNING VOLTIJDS ENGAGEMENT BINNEN HET DEELTIJDS ONDERWIJS

 Het bieden van structuur en het inzetten op verbondenheid met de school zijn essentiële voorwaarden om de aanwezigheid van leerlingen op school te vergroten en de ongekwalificeerde uitstroom te beperken. Inzetten op een voltijds engagement is zodoende een belangrijke opdracht voor de centra deeltijds onderwijs (CDO’s). De sterk gewijzigde regelgeving legt een steeds grotere druk op de schouders van de scholen in het waarmaken van deze opdracht. Daarom willen we met dit project de CDO’s ondersteunen en versterken in het uitbouwen van een voltijds engagement voor de leerlingen, waarvoor het externe ondersteuningsaanbod onvoldoende blijkt. Dit in nauwe samenwerking met leerkrachten, traject- en leerlingenbegeleiders.

Meer kwalitatief ingevulde tijd op school biedt extra kansen om de verbondenheid van jongeren met de school te versterken.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met extra financiële ondersteuning vanuit Stad Gent. Een gelijklopende subsidieovereenkomst werd opgemaakt met Groep INTRO en vzw LEJO.


IEDEREEN GEKWALIFICEERD - THE CHALLENGE

 Partnerschap tussen de school, Onderwijscentrum Gent, vzw aPart, TOPunt vzw en relevante stakeholders, gefinancierd door Stad Gent.

In Iedereen gekwalificeerd - The challenge wordt preventief gewerkt met klasgroepen.

Binnen de klasgroep, wordt ingezet op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, een motiverende leer- en leefomgeving, een flexibele leerloopbaan met extra aandacht voor de valorisatie van competenties, alsook op leren leren, remediëren en oriënteren.

Een rodedraadfiguur biedt daarenboven intensieve en aanklampende individuele begeleiding voor wie het nodig heeft (interventie).

Deze gecombineerde aanpak met oog voor preventie en interventie, biedt extra kansen om een reëel verschil te maken in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Het project is complementair aan en versterkend voor de schoolwerking en het schoolteam.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met extra financiële ondersteuning vanuit Stad Gent.

 

Transparant

 

Een persoonlijke aanpak

 

Echt kansen geven

Waar kan je bij ons terecht voor Projecten secundair onderwijs?

 
Sint-Amandsberg