Train the teacher

Binnen onze train the teachers gaan we procesgericht aan de slag met een kernteam bestaande uit leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders,… rond groepsdynamisch, verbindend en herstelgericht werken.

Observeren, participeren, ervaren, experimenteren, activeren, stimuleren, implementeren zijn kernbegrippen in het proces.

Via workshops, intervisies en coaching wordt een traject op maat van en samen met de uitgewerkt. De duur van het traject wordt in onderling overleg besproken.

Onze train the teacher zijn samenwerkingsverbanden met secundaire scholen die mogelijk gemaakt worden via financiële ondersteuning van Stad Gent of de Provincie Oost-Vlaanderen.

LOPENDE PROJECTEN

SMS – Samen maakt School

Samen maakt School is een samenwerkingsverband tussen Stad Gent, Groep INTRO en vzw aPart. Stad Gent wil via Operatie Geslaagd samen met scholen en partners blijvend inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom. Om dit engagement kracht bij te zetten, wordt aan secundaire scholen een nieuw inspiratietraject op maat aangeboden.

Meer specifiek willen we in deelnemende scholen een kernteam preventief versterken om een verbindend schoolklimaat te realiseren. Mogelijke thema’s hierbij zijn: inzetten op een warm onthaal, verbindend communiceren, versterken van groepsdynamiek en herstelgericht werken.

Binnen de schoolspecifieke begeleiding gaan we concreet aan de slag d.m.v. coaching (voordoen, samen uitproberen, …), observeren, feedback geven, intervisiemomenten, … Een begeleider inspireert het kernteam om verschillende principes en methodieken uit te proberen in de praktijk en zich deze meer en meer eigen te maken doorheen het traject. Op termijn kan het kernteam deze dan ook inzetten om collega’s te ondersteunen. Zo groeien we vanuit het kernteam naar een breed gedragen verbindend klas- en schoolklimaat.

Bovendien bieden we elke participerende school de kans om deel te nemen aan een schooloverschrijdend lerend netwerk waarin diepgaand uitgewisseld wordt over goede praktijkvoorbeelden en de nodige randvoorwaarden om deze in de praktijk te brengen. Doorheen het traject is er ook aandacht voor het leggen van contacten met relevante partners op het terrein.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

 

Procesmatig

 

Vernieuwend

Waar kan je bij ons terecht voor Train the teacher?

 
Sint-Amandsberg